เกร็ดความรู้
NANO FINANCE คืออะไร ใครรู้บ้าง ?

        นาโนไฟแนนซ์ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ เป็นสินเชื่อที่ภาครัฐต้องการให้การสนับสนุน เนื่องจากเห็นปัญหาของประชาชนรายย่อยที่ต้องการใช้เงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ แต่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินได้ เพราะไม่มีเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงแหล่งที่มาของรายได้ และไม่มีทรัพย์สินที่จะนำมาเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงิน ทำให้ประชาชนกลุ่มนี้ อาจต้องไปกู้เงินนอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงมาก จนมีภาระหนี้เกินตัว และอาจถูกติดตามทวงถามหนี้ด้วยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจนเกิดเป็นอันตรายได้


        ดังนั้น สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ จึงเป็นสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์ที่ช่วยให้ประชาชนรายย่อยมีเงินทุนเพื่อนำไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ และจะช่วยลดปัญหาอันเกิดจากการก่อหนี้นอกระบบได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมต่อไป ด้วยเหตุผลดังกล่าว สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ จึงถูกกำหนดให้เป็นสินเชื่อที่ให้แก่บุคคลธรรมดาเพื่อนำเงินไปใช้ในการ ประกอบอาชีพโดยไม่ต้องมีหลักประกัน ซึ่งกระบวนการอนุมัติสินเชื่อของผู้ประกอบธุรกิจนาโนไฟแนนซ์จะมีความยืดหยุ่นสอดคล้อง กับลักษณะของกลุ่มผู้กู้ คือ ผู้กู้อาจจะยังไม่มีเอกสารแสดงรายได้ที่แน่นอนและไม่มีทรัพย์สินที่จะมาเป็นหลักประกันการกู้ยืมได้ อย่างไรก็ดี เพื่อไม่ให้ประชาชนมีภาระหนี้มากเกินไป จึงได้จำกัดวงเงินกู้สูงสุดต่อรายไว้ไม่เกิน 100,000 บาท และกำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยสูงสุด รวมค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับ (อัตราดอกเบี้ยฯ) ไว้ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจนาโนไฟแนนซ์จะไม่สามารถ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าติดตามทวงถามหนี้จากผู้กู้เพิ่มเติมจากอัตราดังกล่าวได้อีก


        ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ ไม่ได้กำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้กู้ รายได้ขั้นต่ำของผู้กู้ เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ ประกอบการขอสินเชื่อ ระยะเวลาของสัญญาสินเชื่อ หรือจำนวนเงินที่ต้องชำระในแต่ละงวด โดยให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ประกอบธุรกิจที่จะกำหนด แนวทางในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้เองตามความเหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้แต่ละราย กล่าวคือ ผู้กู้จะได้รับสินเชื่อเมื่อผู้ประกอบ ธุรกิจพิจารณาแล้วว่า ผู้กู้มีความสามารถในการชำระหนี้


        อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจนาโนไฟแนนซ์มีการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีการให้บริการอย่างเป็นธรรม และคำนึงถึงผู้บริโภค จึงได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องต่างๆ เช่น การเปิดเผยข้อมูลอัตราดอกเบี้ยที่จะเรียกเก็บ การจัดทำตารางแสดงการชำระหนี้ให้แก่ผู้กู้ การจัดส่งใบแจ้งหนี้ การกำหนดช่วงเวลาที่จะสามารถติดต่อผู้กู้ได้ และการดำเนินการในกรณีที่มีข้อร้องเรียน
บทความในเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/DocLib_/Article23_04_2015_.pdf


< กลับหน้าหลัก