• MIDA OK สินเชื่อสำหรับลูกค้าเก่า กู้เพิ่มได้

1.บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
2.ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
3.สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
4.สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
5.แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
6.เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง
7.สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้า