ข่าวสาร
บมจ.ไมด้า แอสเซ็ท และ บมจ.ไมด้า ลิสซิ่ง จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 บมจ. ไมด้า แอสเซ็ท (MA) และ บมจ.ไมด้า ลิสซิ่ง (ML) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ขึ้น ณ โรงแรมไมด้า แอร์พอร์ต กรุงเทพ โดยในเวลา 10.30 น.เป็นการประชุมของ บมจ.ไมด้า แอสเซ็ท และในเวลา 13.30 น. เป็นการประชุมของ บมจ.ไมด้า ลิสซิ่ง ในการประชุมของแต่ละบริษัทดังกล่าว มีคณะกรรมการของ บริษัทฯ คณะผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะฯ ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง


< กลับหน้าหลักข่าว