บมจ.ไมด้าลิซซิ่ง จำกัด(มหาชน)
รายการรถเข้าประมูล วันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาและเงื่อนไขการประมูล ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกตลาด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **