รายการรถเข้าประมูล วันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2560
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาและเงื่อนไขการประมูล ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกตลาด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **