Close

รถอะไรก็กู้ได้ ไมด้าลิสซิ่ง

  • ติดต่อสอบถาม

สมัครสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ (Nano Finance)

คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์
Email
จังหวัด (ที่อยู่ปัจจุบัน)
สาขาบริษัทที่ท่านสะดวกติดต่อ
เวลาที่ท่านสะดวกในการติดต่อกลับ
ประเภทรถ
ยี่ห้อรถ
รุ่นรถ
ปีรถ
ยอดเงินกู้ที่ต้องการ
หมายเหตุ
ใส่รหัสความปลอดภัย      

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ
• เอกสารแสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี)
• เอกสารแสดงรายได้ เช่น สำเนาบัญชีเงินฝากที่ใช้หมุนเวียนในกิจการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน / รายการเดินบัญชี
• สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี)
• สำเนาทะเบียนพาณิชย์
• เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ เช่น ใบเสียภาษี ภ.พ.20 ภ.พ. 30 บิลซื้อ – ขาย ใบกำกับสินค้า ใบสั่งซื้อสินค้า ภาพถ่ายสต๊อกสินค้า