Close

รถอะไรก็กู้ได้ ไมด้าลิสซิ่ง

  • ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิ
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (ML-W3)
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 3 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (ML-W3)
แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (ML-W3)